Disclaimer/Gebruikersvoorwaarden

Stel u zelf eerst op de hoogte van de gebruikersvoorwaarden voordat u deze website verder bekijkt.

Het gebruiken van deze website houdt automatisch in dat u (hierna te noemen: "gebruiker" of "u") de onderstaande gebruikerssvoorwaarden accepteert. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u geen gebruik te maken van deze website.

1. AUTEURSRECHT
Deze website is de enige officiële website van Aromedicare. Deze website en het ontwerp, de teksten, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht (©) van Aromedicare, waarbij het mogelijk is dat in de website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen op de website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.

2. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES
Aan gebruiker wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van op deze website voorkomend materiaal, op voorwaarde dat het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enig andere internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan, het geheel van deze gebruikersvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aromedicare, is ten strengste verboden en houdt een schending in van het eigendomsrecht van zowel Aromedicare, als van de respectieve leveranciers en/of eigenaars.

3. UITSLUITINGEN
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Aromedicare en de respectieve leveranciers aanvaarden geen enkele garantie, inclusief, bij wijze van voorbeeld doch niet bij wijze van beperking, met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat. Tevens garandeert noch Aromedicare noch de respectieve leveranciers, dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, computervirussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de van toepassing zijnde de wetgeving dit toelaat, kan noch Aromedicare noch de respectieve leveranciers, noch enige van hun respectievelijke directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers, verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijk) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Aromedicare en/of respectievelijke leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van zowel Aromedicare als de respectieve leveranciers het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald voor het gebruik van deze website.

5. TOEPASSELIJK RECHT
Bezoekers van deze website doen dit op eigen risico en uit vrije wil en dienen zich te houden aan de lokale wetgeving, voor zover deze van toepassing is. Deze voorwaarden worden beheerst door en afgeleid van het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Nederland (met recht op beroep). Door gebruik te maken van deze website, onderwerpt u zich betreffende bovengenoemde gevallen aan de rechtsmacht van een dergelijke rechter, waarbij u afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechting.

6. OVERIGE BEPALINGEN
Indien op enigerlei wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is zulks uitsluitend geldig indien het schriftelijk geschiedt, ondertekend door Aromedicare. Indien afstand wordt gedaan van enigerlei bepaling in deze overeenkomst, laat zulks de geldigheid van alle andere hierin opgenomen bepalingen onverlet, noch betekent het dat ook in de toekomst afstand wordt gedaan van de betreffende bepaling. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de onderhavige voorwaarden een bepaling bevatten die om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar is, verliest de betreffende bepaling zijn kracht in overeenstemming met het oordeel van de rechtbank, zonder dat daarmede de geldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen wordt aangetast. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst zoals die tussen partijen met betrekking tot het onderwerp tot stand is gekomen en treden in de plaats van alle eerdere bepalingen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze op schrift zijn gesteld en ondertekend door u en Aromedicare.